പൊതുവിവരങള്‍

ജില്ല
:
കൊല്ലം
ബ്ലോക്ക്
:
ഇത്തിക്കര
വിസ്തീര്‍ണ്ണം
:
18.568 ച.കി.മീ
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം
:
18

ജനസംഖ്യ
:
28855
പുരുഷന്‍മാര്‍
:
13775
സ്ത്രീകള്‍
:
15080
ജനസാന്ദ്രത
:
1375
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം
:
1095
മൊത്തം സാക്ഷരത
:
91.68
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)
:
94.79
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)
:
88.79
അസ്സംബ്ലി നിയൊജ മന്‍ഡലം  chathannoor
Source : Census data 2001

No comments: