Monday, 26 January 2009

NREGA


ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരം ഉള്ള പ്രവര്‍ത്തികള്‍ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തില്‍ ലക്ഷ്യത്തോട്അടുക്കുന്നു

Sunday, 25 January 2009

NREGA


Nrega Another work in progress

NREGA


ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരം നമ്മുടെ പണികള് പൂര്ത്തിയായി