വാര്‍ത്തകള്‍

MATHRUBHUMI 07-06-2009

MALAYALA MANORAMA 06-06-2009

DESHABHIMANI 15-06-2009
MATHRUBHUMI 30-09-2011
Malayala Manorama 07-02-2012
JANAYUGOM 07-02-2012
KERALAKOUMUDI 07-02-2012
DESHABHIMANI 15-02-2012